Nieuwe Partners Hein Coumou, Sebastian van Berkel, Freek van Riet & Veerle Simons

MUST Stedebouw

09.11.21 Arcam

Bij veel van de Amsterdamse architectenbureaus, veelal opgericht in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, vindt een verjongingsslag plaats. In het najaar van 2021 stellen we die nieuwe partnergeneratie architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan je voor.

Sinds januari 2021 is de directie van MUST Stedebouw uitgebreid met vier mensen. Hein Coumou, Sebastian van Berkel, Freek van Riet en Veerle Simons hebben zich bij de directie gevoegd, die al bestond uit Wouter Veldhuis (tevens Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving ) en Pieter Jannink. Het doel van de uitbreiding is verjonging van de directie.

Hein Coumou

Hein Coumou is sinds 2012 werkzaam als stedenbouwkundige bij MUST en sinds 2021 mag hij zich dus directeur noemen. De directiestructuur bij MUST is anders dan andere architectenbureaus, geen partners maar directeuren, maar net zo relevant voor de nieuwe generatie!

MUST is een stedenbouwkundig bureau dat...

…ontwerpt aan een rechtvaardige leefomgeving die gezonder en mooier is, gericht op een duurzame toekomst.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Stedebouw is een vak van de lange adem. Wij werken op schaal van land, regio, stad, buurt en wijk. Dat levert met mijn carrière niet meteen een lijst aan projecten op die gerealiseerd zijn. Wel ben ik trots op de Regionale Ruimtelijke Visie Amersfoort waarin samen met negen gemeenten de koers is uitgezet voor een duurzame toekomst voor klimaat, verstedelijking en mobiliteit. Daarnaast kijk ik uit naar de komende jaren waar veel stedenbouwkundige verdichtingsplannen concreter worden en in een realisatiefase komen waar ik nu aan werk.

Bijvoorbeeld de wijkvernieuwing van meerdere fases (Ter Laan en Nolens) in Hoogezand-Sappemeer waar ik meerdere jaren bij betrokken ben. Of het plan Aart van der Leeuwstraat in Haarlem waar de tuinstadkwaliteiten nieuwe betekenis krijgen en bijna alle bomen behouden blijven. Het plan vormt een schakel tussen de eerdere wijkvernieuwing en de tuinstad typologie.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Dat zijn twee projecten: een masterplan voor een stedelijk zorgcluster waar meerdere zorgfuncties een plek krijgen. De opgave is om te verdichten. Tegelijkertijd is het een kans om aantrekkelijk en overzichtelijke ruimtes te creëren voor bezoekers en personeel. Daarbij willen wij een aantrekkelijke zorgomgeving creëren waar stad, patiënt en personeel bij gebaad is. De zorgwereld en programmering veranderd snel, dit is een uniek moment om de koers van het gebied samen met alle stakeholders uit te zetten voor de komende periodes.

Daarnaast werken wij nu aan een gebiedsvisie ‘Het Ambacht’ in Veenendaal waar een verouderd bedrijventerrein transformeert naar een gemengd stuk stad met hoge eisen op het gebied van werk, mobiliteit, klimaatadaptatie, openbare ruimte en fasering.

Wat is je persoonlijke missie?

Mijn missie is om de dagelijkse leefomgeving van mensen te verbeteren. Ik geloof dat wanneer de dagelijkse leefomgeving wilt verbeteren het belangrijk is om rekening te houden met de grote, soms bijna onoplosbare, vraagstukken van de samenleving. De klimaatcrisis, voedselzekerheid, woningnood, transitie naar circulaire economie en afnemende biodiversiteit schudden aan de fundamenten van ons leven. Door deze vraagstukken te doorgronden, agenderen van mogelijke oplossingsrichtingen, is het mogelijk deze te vertalen in praktische principes. Deze maak ik graag concreet in projecten waaraan ik nu werk om niet alleen aan de opgave van vandaag maar ook die van morgen invulling te geven.

Als je bij elk project een bijdrage wil doen aan verbeteren van de leefomgeving betekent het dat we soms bereid moeten zijn om pijnlijke keuzes te maken in plaats van de weg van de minste weerstand te kiezen. Veel ruimtelijke opgaven worden gedomineerd of beginnen met excelsheets. Door juist het te beginnen bij het kwalitatieve aspect kan je andere keuzes inzichtelijk maken. Daarbij is het belangrijk om juist in de stedenbouw dit tastbaar te maken met maquettes, schetsen en tekeningen. Het geeft mij veel energie om met diverse mensen, belanghebbende, ondernemers en bewoners aan plannen te werken die enthousiasmeren. Zij zijn de specialisten van hun leefomgeving. Hierbij kijk ik enorm uit om samen met het team van MUST niet alleen haalbare, maar ook passende, mooie en gedragen plannen te maken.

 

Sebastian van Berkel

Ook Sebastian is Stedenbouwkundige bij MUST, sinds 2006 en directeur sinds het begin van 2021.

MUST is een stedenbouwkundig bureau dat...

…zich inzet voor een gezonde en rechtvaardige leefomgeving.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Stedenbouwkundig vernieuwingsplan Breehorngebied: vernieuwing van een buurt in Amsterdam-Noord met 800 woningen en drie brede scholen. Hierbij hebben we gezorgd voor een autovrije straat dwars door het plan en het groen houden van de hoven zodat dit collectieve ruimtes worden voor de bewoners. Geen verharding en geparkeerde auto’s, maar open en groen. Helaas zijn wij niet betrokken geweest bij de vervolgstap, namelijk het plan openbare ruimte. Deze hadden wij wat radicaler groen ingericht dan nu het geval is.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Bij MUST werken we op veel schaalniveaus: van inrichting openbare ruimte tot regionale strategieën.

Momenteel rond ik het project ‘Ruimtelijk Afwegingskader De Peel: De waarden van het landschap als basis’ af. Een lange titel voor een, in mijn ogen, belangrijk project. De samenwerkende gemeenten en het Waterschap Aa en Maas hebben gezien dat een flink aantal ontwikkelingen in de regio de gemeentegrenzen zal overschrijden en dat onderlinge afstemming noodzakelijk is. Wij hebben een methodiek opgezet om de drie waarden die ruimtelijke kwaliteit bepalen (gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde) centraal te stellen in de afweging wat waar het beste ontwikkeld kan worden. Dit heeft geleid tot een beeldend document dat door alle partijen wordt omarmd.

Wat is je persoonlijke missie?

Binnen het bureau werk ik veelal al aan strategische projecten op stedelijk en regionaal niveau. Mijn persoonlijke missie is om de waarden die de ruimtelijke kwaliteit bepalen (gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde) leidend te laten zijn in de inrichting van onze leefomgeving. Waarden gestuurde stedenbouw in plaats van puur functioneel gestuurd. Het lokaal aanwezige bodem- en watersysteem en de sociale structuur geven vervolgens kleur en richting aan bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling

Freek van Riet

Freek is zowel Stedenbouwkundige als Landschapsontwerper en Directeur bij MUST, waar hij sinds 2019 werkt.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

‘Utrecht Nabij’ is het leidend principe voor het ontwikkelperspectief van de regio, ontstaan door een nauwe samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk. Nabijheid staat voor goed bereikbare plekken die per voet, fiets of openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. De stedelijke groei concentreert zich zoveel mogelijk in het bestaand stedelijk kerngebied. Het zijn goed bereikbare plekken waar ruimte is voor verdichting, rondom regionale knopen op de sprintercorridors. Kwalitatief groen groeit mee met de stedelijke ontwikkeling en blijft hiermee toegankelijk voor iedereen.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

‘Water Speaks’ is een ontwerpend onderzoek naar de unieke transformatiekansen van buitendijks gebied, samen met de Gemeente Rotterdam. We onderzoeken de verstedelijkings- en klimaatdoelen in relatie tot stijgende waterstanden in de Rotterdamse buitendijkse gebieden (scope tot 2200). Houden we het water juist buiten de deur of kunnen we hier leven met het water? Hoe kunnen gebiedsdelen wel of niet beschermen tegen hoogwater? Stel dat het water spreekt? In dit onderzoek relateren we ons tot de inbreng van gebiedspartijen en (vrije) denkers/adviseurs om zo te komen tot vier wenkende scenario’s met bouwstenen.

Wat is je persoonlijke missie?

Mijn missie is om onze leefomgeving onlosmakelijk te verbinden met natuur en klimaat. Als we een erfenis nalaten waar we trots op kunnen zijn, moeten we daar nu iets aan doen. Het is daarom belangrijk dat naast korte- en middellangetermijn, ook langetermijnvisies meegenomen worden. Mijn fascinatie is altijd uitgegaan naar het water, het willen bedwingen en bespelen ervan door de mens. We moeten leren van de natuur, in plaats van deze constant proberen aan te passen.

Als we een erfenis nalaten waar we trots op kunnen zijn, moeten we daar nu iets aan doen

Graag wil ik met mijn passie voor de natuur en het water andere mensen enthousiasmeren. Dat doe ik door het delen van kennis en het creëren van spraakmakende beelden. Binnen ieder project besteed ik veel aandacht aan biodiversiteit en zoek de maatschappelijke relevantie op. De stad als een grote biotoop zien, komt bijvoorbeeld tot uiting in het ‘Plan voor een groene Zuidas’ van MUST. Door deze benadering zijn we wellicht in staat een bijdrage te leveren aan een leefomgeving waarin mens, dier en plant op een rechtvaardige manier kunnen samenleven.

Het langetermijndenken zit in het DNA van MUST. Dat zet ik voort met mijn focus op het maken van perspectieven en beeldende verhalen, die nodig zijn om ergens naar uit te kunnen kijken. Mensen meekrijgen in het langetermijndenken in het belang van natuur en klimaat, vraagt om gedragsverandering. Hiervoor hebben we tijd, aandacht en kennis nodig. De waarden die mensen meedragen moeten we verbinden aan de grotere langetermijnprojecten en tussen professionals, bewoners en ondernemers. Zo zetten we gezamenlijk een route uit naar een evenwichtige samenleving.

Veerle Simons

Veerle is vanaf 2016 werkzaam bij MUST als Erfgoedspecialiste en sinds 2021 directeur. Als erfgoedspecialist koppelt zij cultureel erfgoed aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Ik ben geen ontwerper, maar een onderzoeker en schrijver. Ik vertel dan ook graag op welk project ik het meest trots ben. En dat zijn mijn teksten voor Atlas Flevoland. Voor de Provincie Flevoland maken wij een Atlas met kaarten die verschillende onderwerpen in beeld brengen. Zoals archeologie, logistiek en ecologie. Begeleid door pakkende en begrijpelijke teksten, vertellen deze kaarten het verhaal van onze jongste provincie. De uitdaging zat hem voor mij in het feit dat ik me in korte tijd moest verdiepen in onderwerpen waar ik niet zoveel vanaf wist en dit moest verwoorden op een heldere en aansprekende manier. Ontzettend leuk!

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Het allerleukste project waar ik momenteel aan werk is een expositie in New York. Een van onze ontwerpen is geselecteerd voor de tentoonstelling Designing Peace, in het Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Het is interessant om na te denken over de invulling van onze bijdrage, hierover te discussiëren met het museum en de uitvoering in gang te zetten. Ook fondsenwerving en het schrijven van teksten staan op het programma. En een bezoek aan New York, als de tentoonstelling opent en de grenzen weer open zijn!

Wat is je persoonlijke missie?

Mijn persoonlijke missie is tweeledig. Allereerst wil ik mijn collega’s zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij het beste in zichzelf naar boven kunnen halen en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Mijn inhoudelijke missie is om erfgoed een prominentere plek binnen het bureau te geven. Erfgoed zit in het DNA van MUST. Zo is onze Limes Atlas uit 2005 inmiddels een collectors item en voor de gemeente Dalfsen ontwierpen we een openbare ruimte die volledig geïnspireerd is op de archeologische vondsten uit de wijk. Maar wij mogen dat als bureau nadrukkelijker uitdragen, zowel intern als extern.

Erfgoed zit in het DNA van MUST

Daarnaast vind ik dat onderzoek naar de geschiedenis en waarden van de plek, naar de verhalen over de plek en de gevoelens bij de plek eigenlijk het begin van iedere ontwerpopgave moeten zijn. Het zorgt voor meerwaarde en verbindt mensen met elkaar. Het project gaat meer leven én de ontwerpen worden sterker en betekenisvoller. Erfgoed als uitgangspunt én inspiratiebron bij ruimtelijke plannen; daar maak ik mij sterk voor. Alles draait om communicatie. We mogen duidelijker zijn hoe wij erfgoed verankeren binnen onze projecten en binnen het team.

Ook wil ik mijn collega’s nét zo enthousiast krijgen over geschiedenis en erfgoed als ik zelf ben; door kennis te delen, verhalen te vertellen en samen op zoek te gaan naar de waarden van plekken. Ik heb ontzettend veel zin in deze uitwisseling. We kunnen zoveel van elkaar leren!

Website by HOAX Amsterdam