The British School of Amsterdam

Atelier PRO, Van Hoogevest Architecten, 2021

Het leegstaande voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat is, in opdracht van The British School of Amsterdam, in 2021 omgevormd tot schoolgebouw. Het resultaat is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Atelier Pro Architecten en van Hoogevest Architecten, waarbij laatstgenoemde betrokken is geweest bij de restauratieve ingrepen in het historische gevangenisdeel.

Voorheen was de British School of Amsterdam gehuisvest op drie verschillende plekken. De wens van de school om over één gebouw te beschikken waarin de drie verschillende scholen (Early Years, Junior en Senior) samenkomen, is met de komst van dit nieuwe schoolgebouw verwezenlijkt.

Monumentenstatus

Het gevangenisgebouw werd in 1891 in gebruik genomen en is ontworpen door toenmalig Rijksarchitect W.C. Metzelaar. The British School of Amsterdam wilde graag zo veel mogelijk van het oorspronkelijke gebouw gebruiken. Aangezien het gevangenisgebouw een monumentenstatus heeft, is er voor het ontwerp samengewerkt met Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam. Uiteindelijk is er besloten de typologie en de gebruikersstromen als uitganspunt te gebruiken voor de nieuwe school. In de jaren tachtig werd het Huis van Bewaring uitgebreid met een nieuwe aanbouw en een nieuwe gevangenismuur. Deze uitbreidingen beschikten niet over een monumentenstatus en zijn als onderdeel van de transformatie gesloopt, waardoor het negentiende-eeuwse deel van het gebouw weer zichtbaar is geworden vanaf de straatzijde.

Oorspronkelijke elementen

Van het voormalige Huis van Bewaring zijn het oorspronkelijke kruisgebouw en veel van de oorspronkelijke elementen en doorkijkjes bewaard gebleven. Ook is de originele cel en karakteristieke gevelvloer in het entreegebouw, in patroon gelegde gele en zwarte tegels, bewaard gebleven. De drie gevangenisvleugels zijn elk omgevormd tot een school (Early Years, Juniors en Seniors), maar om voldoende ruimte te bieden voor alle leerlingen zijn wel alle vleugels uitgebreid met een nieuw blok leslokalen. De vierde vleugel fungeert net als voorheen als kantoorruimte, maar de kerk in deze vleugel is veranderd in een theater. Bovendien is elke schoolvleugel voorzien van een speelplaats waarop de faciliteiten zijn aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.

Overige beeldbepalende veranderingen zijn de extra raamopeningen in de buitengevels en het terughalen van de gele baksteen in het interieur. De raamopeningen zijn toegevoegd om de leslokalen te voorzien van voldoende daglicht. De originele baksteen in het interieur is weer zichtbaar geworden, nadat de verflagen zijn verwijderd.

Website by HOAX Amsterdam